Phân tích bài essay về "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries. Is this a positive or negative development?" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries. Is this a positive or negative development?" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries. Is this a positive or negative development?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề này thuộc dạng opinion essay, nếu theo hướng là xu hướng đề cho "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries" positive > negative sẽ theo bố cục sau (lưu ý là đề đã có cho sẵn cách phân chia bố cục luôn rồi nhé)
  • Body 1: lí do thứ 1 vì sao xu hướng đề cho "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries" theo mình là positive > negative    >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Trả lời câu hỏi & Từ vựng topic Holidays IELTS
   • Có thể triển khai main idea theo đúng như đề gợi ý là: việc travel to other countries EASIER hơn giúp những người không có điều kiện cũng tiếp cận được dịch vụ được coi là luxurious xưa kia
  • Body 2: lí do thứ 2 vì sao xu hướng đề cho "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries" theo mình là positive > negative 
   • Có thể triển khai: việc travel to other countries CONVENIENT hơn giúp phát triển du lịch vì di chuyển quá tiện lợi và không tốn thời gian nhiều như trước   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "trip" tiếng anh

IELTS TUTOR gợi ý triển khai bố cục như sau:

 • Body 1: Nêu lí do thứ 1  
  • Main idea 1: Travelling is a part of education and it enhances the knowledge and experience of travelers.
   • Supporting idea:
    • Traveling gives the firsthand experience of different customs and traditions. >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  TỪ VỰNG IELTS TOPIC "TRAVEL"
    • Travelling widen the view and perspective of the travelers.
   • Example: 
  • Body 2: Nêu lí do thứ 2 
   • Main idea 2: Traveling gives us the opportunity to disconnect from our regular monotonous life and refreshes us.
    • Supporting idea: 
     • Travelling with family and friends often becomes our sweet memory in life.   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Từ vựng topic Transportation IELTS
     • Travelling in new places often erase our stress and bad memories.
    • Example: 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE