Phân tích bài essay về "more convenient and easier for people to travel to other countries" IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR Hướng dẫn Phân tích bài essay về "more convenient and easier for people to travel to other countries" IELTS WRITING TASK 2

I. Đề bài

Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries. Is this a positive or negative development?

II. Từ vựng

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đề này thuộc dạng opinion essay, nếu theo hướng là xu hướng đề cho "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries" positive > negative sẽ theo bố cục sau (lưu ý là đề đã có cho sẵn cách phân chia bố cục luôn rồi nhé)
  • Body 1: lí do thứ 1 vì sao xu hướng đề cho "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries" theo mình là positive > negative 
   • Có thể triển khai main idea theo đúng như đề gợi ý là: việc travel to other countries EASIER hơn giúp những người không có điều kiện cũng tiếp cận được dịch vụ được coi là luxurious xưa kia
  • Body 2: lí do thứ 2 vì sao xu hướng đề cho "Nowadays, it is more convenient and easier for people to travel to other countries" theo mình là positive > negative 
   • Có thể triển khai: việc travel to other countries CONVENIENT hơn giúp phát triển du lịch vì di chuyển quá tiện lợi và không tốn thời gian nhiều như trước 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK