Phân tích"The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009."IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009 "IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009.

The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: bar graph (có năm) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết Biểu đồ Bar Chart IELTS WRITING TASK 1
 • Chủ ngữ của bài: the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009.
 • Đơn vị của bài: số lượng
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ 
 • Câu Overall:
  • Nhìn chung là qua các năm số nhà built thì tăng ở cả Derby và Nottingham
  • Nhìn chung số liệu của Derby > Nottingham 
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài:
  • Số liệu cả Derby & Nottingham năm 2000 --> 2006
   • Merely 50 houses were constructed in Nottingham, whereas this number was around 45 in Derby.
   • In 2002, roughly 70 further houses came into existence in Derby which was considerably higher than the development of new abodes in Nottingham >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "which" tiếng anh
   • This trend continued until 2005 when almost no new houses were built in Nottingham, but Derby witnessed the construction of almost 110 new homes.
  • Số liệu cả Derby & Nottingham năm 2007 --> 2009

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc