Phân tích"The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015" IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015.

The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015.

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng gì: Bar graph nằm ngang (có năm) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết Biểu đồ cột - Bar Chart IELTS WRITING TASK 1
 • Chủ ngữ của bài: the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015.
 • Đơn vị của bài: số lượng 
 • Chia thì gì, vì sao: quá khứ 
 • Câu Overall:
  • Số liệu tram các năm trước hầu như chỉ đứng số 2, năm 2015 đột biết tăng mạnh bỏ xa các loại hình khác  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: In 2015, the number of passengers using Tram saw the biggest growth)
  • Chỉ có số liệu tram là tăng qua các năm, còn 2 loại hình kia thì lúc tăng lúc giảm trong cả giai đoạn (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt: the number of bus passengers fluctuated slightly)
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài:
  • Body 1: Tram + Train (để dễ so sánh năm 2012 tram nhỏ nhất, train lớn nhất, năm 2015 số liệu train < tram nhiều)
   • In 2012, the number of commuters using trains was the highest, at over 75,000 passengers, compared to around 15,000 passengers using trams. 
   • In 2015, trams had become the most used form of transport, at around 95,000 passengers, with figures for train passengers dropping to around 60,000 people >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "transport" tiếng anh 
  • Body 2: Bus (mô tả khéo chứ dễ bị lệch body)
   • The figure for bus started at just over 50,000 passengers, dropping in 2013, and then reaching the same figure as the beginning of the period.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0