Phân tích "The pie charts below show units of electricity production by fuel source in Australia and France in 1980 and 2000." IELTS WRITING TASK 1

· Cam,Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích "The pie charts below show units of electricity production by fuel source in Australia and France in 1980 and 2000." IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

You should spend about 20 minutes on this task.

The pie charts below show units of electricity production by fuel source in Australia and France in 1980 and 2000.
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

You should write at least 150 words.

Units of electricity production by fuel source in Australia and France

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
  • Overall:
   • The total electricity production in both countries increased over that period. 
   • While coal was the most vital source to generate energy in Australia, most electricity in France in 2000 was from nuclear power. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng từ "generate" tiếng anh 
  • Body 1: Viết về Australia 
   • Năm 1980 
    • 100 units of electricity was produced in 1980, a half of which was from coal in Australia.
    • Natural gas and Hydropower were responsible for the production of equal amounts of electricity, with 20 units.
   • Năm 2000: 
    • After two decades, the total production of electricity increased to 170 units, and coal still kept the top position, at 130 units while the other figures were trivial.
  • Body 2: Viết về France 
   • Năm 1980 
    • In France, less electricity was created than in Australia, at 90 units in 1980, and the quantities of it generated from natural gas or coal were equal, at 25 units, compared to 20 units produced from oil. >> IELTS TUTOR lưu ý Cách dùng danh từ "quantity" tiếng anh 
   • Năm 2000
    • In 2000, nuclear power became much more popular, which was used to produce 126 out of 180 units in the total production.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0