Cách thay đổi trật tự từ & mệnh đề trong câu để nhấn mạnh

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách thay đổi trật tự từ trong câu để nhấn mạnh

I. Thay đổi trật tự từ

1. Cụm giới từ / Nơi chốn + Verb + Subject (chủ ngữ)

IELTS TUTOR lưu ý:

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The bird flew out of the cage. (Con chim bay ra khỏi lồng.)
  • IELTS TUTOR nhấn mạnh bằng cách đảo ngữ: Out of the cage flew the bird. (Nhấn mạnh việc chim bay khỏi lồng, không phải bay khỏi nhà/ bay khỏi vườn/ …)
 • There goes my money! (Tôi đã tiêu hết tiền vào đó rồi!) (nhấn mạnh món đồ mà người nói đã bỏ tiền mua)
 • Here comes the bus! (Xe buýt đang tới đây!) (nhấn mạnh nơi đến của xe buýt là tại đây)
 • On a hill stood a beautiful castle. (Có một tòa lâu đài rất đẹp ở trên đồi.) (nhấn mạnh địa điểm là ở trên đồi, không phải những nơi khác)
 • In this palace lives the Queen. (Nữ hoàng sống trong cung điện này.) (Nhấn mạnh nơi Nữ hoàng sống là cung điện này, không phải là ngôi nhà/ cung điện khác/ …)

2. Đảo ngữ của although/ though/ even though

3. Đặt cụm từ diễn tả thời gian ở đầu câu

II. Thay đổi trật tự mệnh đề

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có thể hoán đổi vị trí thông thường của các mệnh đề theo các cách mà IELTS TUTOR trình bày dưới đây nhằm mục đích nhấn mạnh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He couldn’t understand why she broke up with him. (Anh ấy không hiểu tại sao cô ấy đã chia tay với mình.)
  • IELTS TUTOR nhấn mạnh bằng cách thay đổi trật tự mệnh đề: Why she broke up with him, he couldn’t understand. (Nhấn mạnh vào lý do cô ấy chia tay anh ấy.)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking