Phân tích "The map below gives information about a school in 2004 and the change of the same school in 2010" IELTS WRITING TASK 1

· Map

I. Đề bài

The map below gives information about a school in 2004 and the change of the same school in 2010. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparison where relevant.

Đề IELTS Writing Task 1

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé.
 • Overall:
  • More amenities was available in 2010 compared to the previous plan.
  • It is observed from the map that the school area was expanded along the road.
 • Body 
  • Body 1: Viết về biểu đồ 1
   • The car park was planned towards the North-East corner above the trees. 
   • The main road was passed from the car park to the school building in a circular pathway. 
   • The school building was erected on the left side of the sports field. 
   • A sports field was established in the middle between the school building and car park, where a large area was allocated for playing. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "allocate" tiếng anh 
   • One short walking path was connected from the school building to the sports field. 
   • There were few trees planted below the school building and car park. 
  • Body 2: Viết về biểu đồ 2

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0