Trạng từ nên để trước verb và adj sẽ hay hơn là để sau

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn vì sao Trạng từ nên để trước verb và adj sẽ hay hơn là để sau

1. Nên để adv trước verb / adj thì hay hơn là adj/ verb + adv

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • the fast food industry has been significantly developed in recent years
 • Nên để adv trước verb / adj thì hay hơn là adj/ verb + adv nên là viết has been significantly developed

2. Xét các adv thường gặp đứng trước verb / adj

2.1. Significantly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Studies suggest that regular intake of the vitamin significantly improves brain function. 
  • Hotdesking allows a company to have significantly smaller premises. 
  • High winds significantly hampered the plane's acceleration.

  2.2. increasingly

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She thinks that young people today are becoming increasingly selfish. 
  • He became increasingly muddled as he grew older. 
  • Ben began to get increasingly irritated by her questions. 
  • Judges are imposing increasingly heavy fines for minor driving offences. 
  • The panda is becoming an increasingly rare animal.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking