Cách làm bài có "TOTAL"(tổng số) IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm bài có "TOTAL"(tổng số) IELTS WRITING TASK 1

I. Dạng bài có "total" (tổng số) IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Các bài trong task 1 mà có chữ TOTAL thì thường cũng sẽ xem như 1 category, cũng tìm xem xu hướng nó như thế nào rồi gộp với những category có xu hướng tương ứng để phân bố thành 2 đoạn thân bài
  • Thường những bài có TOTAL thì cần nêu TOTAL đó trong overall vì nó là điểm nổi bật 
  • Trong thân bài cũng cần nêu rõ số liệu của TOTAL 

II. IELTS TUTOR xét ví dụ

Ví dụ 1

The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901

The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901

Ví dụ 2

The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK.

The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK.

Ví dụ 3

Task 1: The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Task 1: The bar chart below shows the passenger kilometres traveled by different means of transport in the UK in 1990 and 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc