Phân tích"The bar chart below shows the percentage of Australian men and women in different age groups who did regular physical activity in 2010"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The bar chart below shows the percentage of Australian men and women in different age groups who did regular physical activity in 2010"IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The bar chart below shows the percentage of Australian men and women in different age groups who did regular physical activity in 2010

The bar chart below shows the percentage of Australian men and women in different age groups who did regular physical activity in 2010

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này nếu phân tích theo hướng phân tích tách riêng Males & Females có thể bố cục như sau: 
  • Overall:
   • Women exercised more than men, with the exception of those aged 15-24 (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: a higher percentage of women than men exercised regularly in every age group except the youngest)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "with the exception of" tiếng anh
   • Boys aged 15 to 24 and women aged 45 to 54 accounted for the highest percentage of the total people who did regular exercise  (IELTS TUTOR gợi ý cách diễn đạt khác: Middle aged females were the most physically active, proportionally while males aged 35 to 44 did the least physical activity HOẶC: while women’s participation was highest in the 45-54 age bracket, that of men peaked among 15- to 24-year-olds)  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "exclusion" tiếng anh
  • Body 1: Viết về Độ tuổi 15-44 
   • The 15 to 24 age group was the only group in which the proportion of males taking regular exercise was higher than that of females, 52% and 47.7% respectively.
   • 48.9% women at the age between 25 and 34 exercised on a regular basis, whereas the figure for the opposite sex in the same age group was only 42.2%.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cấu trúc SO SÁNH trong IELTS Writing Task 1
  • Body 2: Viết về Các độ tuổi còn lại 
   • Over 50% of women aged 35 to 64 exercised regularly while the figures for men in the same age groups were much lower, ranging from 39.5% to 45.1%.
   • Men and women aged 65 or older who did regular physical activity accounted for a similar percentage, at around 47%.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cụm giới từ (preposition phrase) tiếng anh

IV. Sửa bài viết HS IELTS TUTOR

Bài viết được sửa kĩ càng của bạn học sinh lớp IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, có thể download xuống để tham khảo kĩ nhé

Bạn học sinh đã đi thi và đạt 6.0 IELTS WRITING nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc