Phân tích"The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant"IELTS WRITING TASK 1

· Task 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR cũng Phân tích "The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant "IELTS WRITING TASK 1.

I. Đề bài

The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The plants show a student common room from five years ago and now

II. Kiến thức liên quan

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Overall: 
  • There was a fluctuation in the scores of all the teams during the period shown.
  • The points scored by team B were significantly higher than the scores of the other teams.
 • Bài này có thể thấy rõ là biểu đồ có mốc thời gian, sẽ chia bố cục như sau:
  • Body 1 sẽ để dành viết Team B 
  • Body 2 sẽ viết Team A + C (vì A & C khá có sự tương đồng là lúc đàu tăng, sau đó giảm, còn B là khác hẳn lúc đầu giảm sau lại tăng)
   • In 2002, the figures for team A and team C were noticeably lower than the scores of team B, which were 5 and 10 points respectively >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "figure" tiếng anh 
   • The period between 2002 and 2004 witnessed a dramatic increase in the scores of team A, reaching a peak of 35 points in 2004 >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt INCREASE động từ & INCREASE danh từ 
   • The totals of team C remained relatively stable at between 10 and 15 points from 2002 to 2004
   • In 2005, team A saw a fall in its score to 8 points, slightly higher than team C with 5 points.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc