Thi giấy IELTS WRITING làm sao biết đang viết dư hay thiếu chữ?

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Thi giấy IELTS WRITING làm sao biết đang viết dư hay thiếu chữ?

I. Kiến thức liên quan

II. Thi giấy IELTS WRITING làm sao biết đang viết dư hay thiếu chữ?

1. Luyện viết nhiều sẽ nhắm được độ dài bài viết

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đương nhiên, thí sinh không thể ngồi để đếm từng từ mình đã viết & việc đếm được số từ hoàn toàn căn cứ vào kinh nghiệm của thí sinh.
 • Khi thí sinh luyện IELTS Writing quen tay và nhất là thường xuyên viết bài để giáo viên chấm như các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của  IELTS TUTOR, thí sinh sẽ tự ước lượng được rằng với bằng đó câu, bằng đó dòng mình đã viết được khoảng bao nhiêu từ rồi. Đối với IELTS Writing nếu  thí  sinh luyện  tập  viết nhiều sẽ  có  khả  năng  ước  lượng được số lượng chữ cho bài đó 
 • Nếu 2 đoạn thân bài quá lệch nhau sẽ  có  khả  năng  lớn số chữ có vấn đề
 • Intro conclusion tầm 2 câu intro, 1 câu conclusion không nên viết quá dài dòng dẫn đến dễ sai 

2. Áp dụng bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Nếu theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example sẽ  hạn  chế  được  viết dư chữ vì mỗi đoạn thân bài tầm 5-6 câu vượt qua số đó là biết hơi dài rồi

IELTS TUTOR xét ví dụ từ bài viết của thấy Simon (bài viết phía dưới) như sau:

 • Có thể thấy rõ ràng độ dài bài 293 words  xấp  xỉ  300 từ  là  độ  dài  khá  tối  ưu  không  quá  dài và  cũng  không  quá  ngắn  
 • Intro  & conclusion  ngắn  gọn  súc  tích  với  2 câu  mở  bài  & 1 câu  kết  luận  
 • Mỗi  đoạn  thân  bài  theo  bố cục Main  idea >> Supporting  idea  >> Example  với  5-6 câu, IELTS  TUTOR  xin  phép  phân  tích  như  sau: 
  • Body 1: It is undeniable that the Internet has led to a dramatic expansion in the number of choices that are available to us. The number of online media options, for instance, is now almost endless. There are countless websites offering entertainment, news, videos, on-demand TV and music streaming, many of which are free. I would argue that this abundance of media leads to confusion on the part of the average user, as we have to make so many decisions about the content that we consume. A personal example of this trend would be the fact that I had a choice of just four TV channels when I was a child, whereas I now have access to thousands of films and series through services like Netflix.
   • IELTS TUTOR lưu ý: ở  đây bố  cục  Body 1 của  bài  này  thầy  Simon bố cục như sau:
    • Main idea:  It is undeniable that the Internet has led to a dramatic expansion in the number of choices that are available to us.
    • Supporting  idea: The number of online media options, for instance, is now almost endless. There are countless websites offering entertainment, news, videos, on-demand TV and music streaming, many of which are free. I would argue that this abundance of media leads to confusion on the part of the average user, as we have to make so many decisions about the content that we consume.
    • Example: A personal example of this trend would be the fact that I had a choice of just four TV channels when I was a child, whereas I now have access to thousands of films and series through services like Netflix.

Some people believe that nowadays we have too many choices. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Source: Thầy Simon

It is often said that modern life presents us with an overwhelming number of choices. I completely agree with this, and I believe that the Internet and globalisation are the two major factors involved.

It is undeniable that the Internet has led to a dramatic expansion in the number of choices that are available to us. The number of online media options, for instance, is now almost endless. There are countless websites offering entertainment, news, videos, on-demand TV and music streaming, many of which are free. I would argue that this abundance of media leads to confusion on the part of the average user, as we have to make so many decisions about the content that we consume. A personal example of this trend would be the fact that I had a choice of just four TV channels when I was a child, whereas I now have access to thousands of films and series through services like Netflix.

Alongside the influence of the Internet, globalisation is making the world smaller and compounding this problem of too much choice. Cheap international flights have made overseas travel possible for millions of people, but this also means that we are faced with a world of options when deciding where to go on holiday or even where to live. We no longer have the limited but simple travel choices of our grandparents’ generation. The same is true if we look at the increasing tendency for young people to study abroad. While the opportunity for overseas study seems appealing, many students are confused about where to go and which path to take.

In conclusion, we are faced with a huge number of options in most areas of life nowadays, and this is often more bewildering than beneficial.

(293 words)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK