Cách viết dạng CAUSE - SOLUTION (problem-solution) essay IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết dạng CAUSE - SOLUTION essay IELTS WRITING

I. Nhận diện dạng "cause -solution (problem-solution)" essay

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thực chất dạng PROBLEM-SOLUTIONS là dạng 2 questions vì đề cũng hỏi thí sinh 2 question, tuy nhiên đi sâu cụ thể là question 1 sẽ hỏi về PROBLEMS - tức là vấn đề của sự việc là gì và question 2 sẽ là SOLLUTIONS tức là làm thế nào để giải quyết được sự việc ấy
 • Giải  thích  kĩ  hơn:
  • Cause (hoặc  problem) tức  là cần nêu nguyên nhân   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "cause" tiếng anh
  • Solution tức  là  cần  nêu  giải  pháp  
  • Như vậy dạng cause - solution  cần nêu nguyên nhân & giải  pháp  của vấn đề 

2. Nhận diện

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đối với dạng Cause / Problem  - Solution  không  thể  hiểu  máy  móc  là  bất  cứ  đề  nào  cũng  phải có  từ  Cause / Problem  - Solution thì  mới  là  dạng Cause - Solution:
  • Có  những  đề  sẽ  nêu  rõ   Cause / Problem / Reason  - Solution IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • Đề  ví  dụ: Influence of human beings on the world's ecosystem is leading to the extinction of species and loss of bio-diversity. What are the primary causes of loss of bio-diversity? What solutions can you suggest?
   • Đề  ví  dụ: Students leave high school without learning how to manage their money. What are the reasons and solutions for this issue?
  •  Có những đề sẽ dùng các từ paraphrase với  các  từ  "cause-solution"  hoặc  hàm  ý  mang nghĩa  "cause-solution"    IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Đề  ví  dụ: Cyclists and car drivers today share the same road. What are the problems? What can be done to reduce these problems? (13/06/2020)
   • Đề  ví  dụ: Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity? (18/06/2016)

II. Từ vựng & cấu trúc thường dùng trong dạng "CAUSE / PROBLEM - SOLUTION"

III. Phân biệt bố cục thân bài dạng Cause - Solution & các dạng khác thuộc 2-question essay

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK