Giải 20 bài tập phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải 20 bài tập phân bố bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

1. Bài 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này có thể thấy rõ là biểu đồ có mốc thời gian, sẽ chia bố cục như sau:
 • Body 1 sẽ để dành viết Team B 
 • Body 2 sẽ viết Team A + C (vì A & C khá có sự tương đồng là lúc đàu tăng, sau đó giảm, còn B là khác hẳn lúc đầu giảm sau lại tăng)

The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

2. Bài 2

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: những môn mà boys > girls 
 • Body 2: những môn còn lại

The chart below gives information about the most common sports played in new zealand in 2002

the chart below gives information about the most common sports played in new zealand in 2002

3. Bài 3

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: Saudi Arabia + Qatar (ta thấy chỉ có Saudi Arabia & Quatar là nhìn còn khác chút, còn các nước khác biểu đồ tương tự nhau nên gom hết lại thành body 2)
 • Body 2: các nước còn lại 

The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010.

The graph shows oil production capacity for several Gulf countries between 1990 and 2010.

4. Bài 4

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: những lứa tuổi có xu hướng giảm qua các năm (20-25, under 20, 40 & over)
 • Body 2: những nhóm tuổi còn lại

The graph below shows the changes in UK birth rate of women in 6 different age groups from 1973 to 2008

the graph below shows the changes in UK birth rate of women

5. Bài 5

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Body 1: viết về Portugal (vì chỉ có nước này là số liệu giảm đều qua các năm, các nước còn lại số liệu fluctuate)
 • Body 2: những nước còn lại 

The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005.

The bar chart below shows the percentage of government spending on roads and transport in 4 countries in the years 1990, 1995, 2000, 2005.

6. Bài 6

The chart shows the proportion of renewable energy in total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010

The chart shows the proportion of renewable energy in total energy supply in 4 countries from 1997 to 2010

7. Bài 7

The graph below shows information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005.

The graph below shows information on employment rates across 6 countries in 1995 and 2005.

8. Bài 8

The bar chart shows the relative electricity consumption and cost per year of various household devices.

The bar chart shows the relative electricity consumption and cost per year of various household devices.

9. Bài 9

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

The chart below shows the total number of Olympic medals won by twelve different countries.

10. Bài 10

The charts below compare the age structure of the populations of France and India in 1984

The charts below compare the age structure of the populations of France and India in 1984

11. Bài 11

The chart below shows the value of one country’s exports in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category or exports in 2016 compared with 2015.

The chart below shows the value of one country’s exports in various categories during 2015 and 2016. The table shows the percentage change in each category or exports in 2016 compared with 2015.

12. Bài 12

The tables below give the distribution of world population in 1950 and 2000, with an estimate of the situation in 2050.

The tables below give the distribution of world population in 1950 and 2000, with an estimate of the situation in 2050.

13. Bài 13

Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values) Describe the information below and discuss the implications for dental health.

Eating sweet foods produces acid in the mouth, which can cause tooth decay. (High acid levels are measured by low pH values) Describe the information below and discuss the implications for dental health.

14. Bài 14

The bar chart shows the number of overseas students enrolled in a third year Computer Science course at a Canadian college.

The bar chart shows the number of overseas students enrolled in a third year Computer Science course at a Canadian college.

15. Bài 15

The table below provides information on rental charges and salaries in three areas of London.

The table below provides information on rental charges and salaries in three areas of London.

16. Bài 16

The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016.

The graph below shows the top priorities by business companies in the USA in 2016.

17. Bài 17

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

The chart below shows information about changes in average house prices in five different cities between 1990 and 2002 compared with the average house prices in 1989.

18. Bài 18

The graphs below show the numbers of male and female workers in 1975 and 1995 in several employment sectors of the Republic of Freedonia.

The graphs below show the numbers of male and female workers in 1975 and 1995 in several employment sectors of the Republic of Freedonia.

19. Bài 19

The table below shows the changes in some household types in Canada from 1984 to 2020.

The table below shows the changes in some household types in Canada from 1984 to 2020.

20. Bài 20

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

The table below shows changes in the numbers of residents cycling to work in different areas of the UK between 2001 and 2011.

21. Bài 21

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

The table below shows the primary funding sources of international students in the US during the years 2003/04 and 2013/14. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking